Website Manager

American Youth Soccer Organization Providing world class youth soccer programs that enrich children's lives.

Region 5 - Fountain Valley, Home of the HI5 Tournament

Vietnamese Community Liaison

Sam Diep

Xin giới thiệu anh Sam Diệp – là thành viên mới đại diện cho cộng đồng người Việt tại AYSO Region 5 Volunteer Board. Anh Sam Diệp sẽ trả lời những câu hỏi, giúp đăng ký, cũng như giải thích chương trình huấn luyện viên-Tình Nguyện Viên; để nâng cao tình thần của cộng đồng người Việt chúng ta tại AYSO và chia sẻ mối quan tâm từ các cầu thủ Việt Nam, phụ huynh,cũng như tình nguyện viên tới các Huấn Luyện Viên và thành viên ban hội đồng quản trị.

Vui lòng liên lạc với anh Sam Diệp để biết thêm chi tiết về tổ chức AYSO vùng số 5 tại Fountain Valley.


Sam Diep: Region 5 Fountain Valley

National Partners

AYSO5 Sponsors

Contact AYSO5

AYSO Region 5

17870 Newhope Street 104-482 
Fountain Valley, California 92708

Email Us: [email protected]
Phone : 714-875-7612
Copyright © 2021 Region 5  |  Privacy Statement |  Terms Of Use |  License Agreement |  Children's Privacy Policy  Login